Welcome to New Life Coaching Institution
Thai English

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

DR-UMAPORN

ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

"เจ้าของรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย"

เวปไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้ และประสบการณ์ที่สะสมมากว่า 20 ปี ของ ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ จิตแพทย์มือหนึ่งของประเทศไทย ผู้เชียวชาญทางด้าน จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ท่านได้เขียนหนังสือกว่า 10 เล่ม ในเรื่องของ การเลี้ยงลูก การพัฒนา EQ ในเด็กและวัยรุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส และอีกมากมายอีกทั้งเวปไซต์นี้จะเป็นแหล่งรวมความรู้ในหัวข้อของหนังสือของอาจารย์ ความรู้เพิ่มเติมหรืออัพเดทต่างๆ พร้อมทั้งยังมีข้อมูลการสัมนาดีๆที่อาจารย์จัดอีกด้วย

ท่านสามารถอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร งานสัมนาดีๆ ที่อาจารย์ได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆ และอัพเดทหนังสือเล่มใหม่ๆ ข้อมูลข่าวสารดีๆในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนาของเด็กและวัยรุ่น การบำบัดรูปแบบใหม่ๆ ได้ในเวปนี้ เป็นต้น

ประวัติและผลงาน ของ ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

การศึกษา

 • พ.ศ.2516 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • พ.ศ.2521 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2523 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2527 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2530 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2533 Certificate in Child and Adolescent Psychiatry จาก University of Pennsylvania และ ฝึกอบรมวิชาจิตบำบัดครอบครัวจาก Philadelphia Child Guidance Center สหรัฐอเมริกา

เกียรติยศและรางวัล

 • พ.ศ.2517 ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปชมการส่งยานอวกาศอพอลโล 17 เพื่อสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายในโครงการ Apollo ตามคำเชิญขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2531 ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนจาก University of Pennsylvania เพื่อศึกษาทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 • พ.ศ.2533 มีชื่อและประวัติปรากฏในหนังสือ Who’s Who in the East และ Who’s Who in America ของสำนักพิมพ์ Macmillan
 • พ.ศ.2538 ได้รับทุนเจ้าจอมมารดาเลื่อนในรัชกาลที่ 5 จากสภากาชาดไทย
 • พ.ศ.2539 ได้รับทุนในฐานะนักวิชาการดีเด่นจาก International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)
 • พ.ศ.2534 - 2540 ได้รับทุนส่งเสริมอาจารย์ผู้อุทิศตนเป็นนักวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • พ.ศ.2540 และ 2541 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2540 - 2545 ได้รับเชิญจากกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ ( expert witness) ในสาขาการแพทย์
 • พ.ศ.2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว
 • พ.ศ.2541 ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น TTF Award จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย สำหรับการเขียนหนังสือ “จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว”
 • พ.ศ.2542 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) และได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย UPPSALA ประเทศสวีเดนให้ป็นอาจารย์พิเศษ และ co-director สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นานาชาติในการบำบัดฟื้นฟูเด็กในสภาวะยากลำบาก ที่ประเทศเคนย่า
 • พ.ศ.2542 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ Cambodia National Workshop for the Prevention of Sexual Abuse and Exploitation of Children and Youth ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 • พ.ศ.2542 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ National Workshop for the Prevention of Sexual Abuse and Exploiatation of Children and Youth ที่เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ.2542 ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัย จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2544 ได้รับเชิญจาก The Virginia Satir Network เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจิตบำบัดแบบ Satir Brief Systemic Therapy ที่เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จากงานวิจัยเรื่อง Family functioning in mental illness: a study in Thai families with depressive disorders and schizophrenia.
Back to Top